Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bandentaxi

Algemeen

Artikel 1
a. Deze voorwaarden maken deel uit van overeenkomsten op grond waarvan voor consumenten als bedoeld in artikel 2 diensten worden verleend door de Bandentaxi

b. Onder het verlenen van diensten wordt hier verstaan: het door de Bandentaxi verrichten van werkzaamheden aan of met betrekking tot motorvoertuigen en daardoor getrokken voertuigen van de consument met inbegrip van de levering alsmede huur en verhuur en bewaarneming van zaken.

Consument

Artikel 2
a. Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt onder consument verstaan: de afnemer van diensten (inclusief daarbij te leveren zaken), welke door de Bandentaxi worden verleend met betrekking tot motorvoertuigen en daardoor getrokken voertuigen welke niet uitsluitend of in hoofdzaak voor de uitoefening van een beroep of bedrijf worden gebruikt en een gewicht van 3.500 kg niet te boven gaan.
b. Op overeenkomsten tot dienstverlening met betrekking tot motorvoertuigen en daardoor getrokken voertuigen die uitsluitend of in hoofdzaak worden gebruikt voor de uitoefening van een beroep of bedrijf zijn de Bandentaxi Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Dienstverlening

Artikel 3
Bandentaxi is verplicht de werkzaamheden vakkundig te verrichten, met gebruikmaking van deugdelijke apparatuur.

Garantie

Artikel 4
a. Voor wat betreft de vakkundige verrichting van werkzaamheden door de Bandentaxi, geldt de volgende garantie:

  • gedurende veertien dagen, te rekenen vanaf de dag dat de dienstverlening plaatsvond, voor het balanceren
  • gedurende een maand, te rekenen vanaf de dag dat de dienstverlening plaatsvond, voor alle andere werkzaamheden.

b. Voor wat betreft de deugdelijkheid van geleverde zaken heeft de consument aanspraak op garantie gedurende een periode overeenkomstig die, waarin de Bandentaxi aanspraak kan maken op garantie jegens de importeur of de fabrikant van betreffende zaken. In het algemeen zal deze periode tenminste een maand, te rekenen vanaf de dag dat de dienstverlening plaatsvond, bedragen.
c. De garantie die krachtens deze voorwaarden geldt bestaat erin dat de bandenspecialist gerechtvaardigde klachten van de consument verhelpt, zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht.
d. Aanspraak op de garantie kan worden gemaakt op vertoon van een factuur, alsmede indien op andere manier kan worden aangetoond dat de verleende dienst onder de garantie valt.
e. Indien de bandenspecialist, die de dienst heeft verleend, in redelijkheid voor de consument niet bereikbaar is, kan de consument zijn klachten door een ander bedrijf laten verhelpen. De nota van dit andere bedrijf wordt door de bandenspecialist vergoed, mits dit andere bedrijf, zo het in Nederland is gevestigd, is erkend en de noodzaak tot onmiddellijk ingrijpen uit de nota blijkt, de vervangen zaken bij de Bandentaxi worden ingeleverd en de verrichtingen van het andere bedrijf onder de garantie vallen.
f. Elke aanspraak op garantie terzake van de verrichting van werkzaamheden vervalt, indien de consument – anders dan door de Wegenwacht van de ANWB of op basis van het bepaalde in lid e -door een derde werkzaamheden laat verrichten, die in verband staan met de onder de garantie vallende dienstverlening. Aanspraak op deze garantie vervalt ook, indien blijkt of aannemelijk is dat de klacht niet of slechts voor een gering deel is terug te voeren op de dienstverlening door Bandentaxi

Klachten

Artikel 5
a. De consument, die meent dat de kwaliteit van de dienstverlening onvoldoende is, dient zich zo spoedig mogelijk en – indien aanspraak wordt gemaakt op garantie uiterlijk binnen de in artikel 4 lid a vermelde termijnen – bij voorkeur schriftelijk met een klacht te wenden tot de bandenspecialist.
b. Na ontvangst van de klacht stelt de bandenspecialist een nauwkeurig onderzoek in, waaraan de consument alle gewenste medewerking dient te geven. De bandenspecialist stelt op basis van deze voorwaarden een afwikkeling voor. Indien de consument zich met dit voorstel kan verenigen, zal Bandentaxi de klacht op de voorgestelde wijze zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen één maand na ontvangst van de klacht afwikkelen.

Geschillen

Artikel 6
a. Indien de consument niet akkoord kan gaan met de door Bandentaxi naar aanleiding van een klacht voorgestelde of uitgevoerde afwikkeling, of de bandenspecialist niet tijdig met een voorstel komt, kan de consument onverminderd de bevoegdheid het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

Aansprakelijkheid

Artikel 7
a. Bandentaxi is voor wat betreft de gebreken in zaken en de deugdelijkheid van de geleverde zaken en/of verrichte diensten, slechts aansprakelijk op de wijze als omschreven in artikel 4b.
b. Bandentaxi is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door een gebrek in de geleverde of gehuurde zaak.
c. Bandentaxi is verplicht, om ingeval van schade, veroorzaakt door een gebrek in het door haar geleverde goed, naam en adres van diens leverancier, van de producent of van de importeur binnen de EU, op verzoek van de afnemer bekend te maken.
d. Voor zover Bandentaxi er niet in mocht slagen de gegevens als hierboven vermeld te verstrekken, zal zij nimmer voor meer aansprakelijk zijn dan waartoe zij op grond van de artikelen 6:185 t/m 6:193a BW gehouden is.
e. Bandentaxi is nimmer aansprakelijk voor schade die ontstaat door handelingen van derden, weersinvloeden of invloeden van andere aard zoals omvallen van bomen of instorten van gebouwen.